Table of Contents

Përse CryptoParty?

Privatësia është hapësira në të cilën zhvillohen idetë dhe tërhiqen sa herë që të doni. Kjo hapësirë nuk është vetëm fizike, por edhe dixhitale. Qeveritë dhe kompanitë nuk duan ta respektojnë atë, kështu që ne aktivizohemi vetë.


Privacy is the space in which ideas are developed, to retreat into whenever you want. This space is not only physical but digital as well. Governments and companies don't want to respect that so we become active ourselves.

Çfarë është një CryptoParty?

CryptoParty është një lëvizje e decentralizuar me aktivitete që zhvillohen vazhdimisht në të gjithë botën. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është ndarja e njohurive në më shumë individë se si të mbrohemi në botën digjitale. Kjo përpjekje në mbarë botën paraqet bazën e kriptografisë si në teori ashtu edhe në praktikë, si komunikimi i enkriptuar, parandalimi i spiunazhit gjatë lundrimit në internet, anonimiteti në rrjetin Tor, kriptografia me çelësin publik, enkriptimi i memorjes, VPN etj. Projekti përbëhet nga një sërë seminaresh të lira dhe të hapura për të gjithë.

Për t'u bashkuar me këtë përpjekje globale dhe për t'u informuar rreth rreziqeve të botës dixhitale, rëndësinë e privatësisë në internet dhe shkëmbimin e njohurive praktike për të mbrojtur privatësinë tonë Open Labs organizonë CryptoParty Tirana 2019.


CryptoParty is a decentralized movement with constantly happening activities in the entire world. The goal of this movement is sharing as much knowledge to as many individuals as possible on how to protect ourselves in the digital world. This worldwide effort introduces the basis of cryptography both in theory and practice, such as encrypted communication, prevention of espionage when navigating on the internet, anonymity on Tor network, cryptography with the public key, storage encryption, Virtual Private Networks (VPN) etc. The project consists of a series of workshops free and open to everyone.

To join this worldwide effort and to inform about the dangers of the digital world, the importance of online privacy and exchange of practical knowledge to protect our privacy, Open Labs is organizing CryptoParty Tirana 2019.

Regjistrime

Agenda:

TBA

Upcoming Events

DayOrganizersAddressAdditional Information
2019-11-09Open LabsOFICINA, Rruga “Rruga Asim Vokshi” Tirane, Albania
PostponedOpen LabsAleanca LGBT, Tirane, Albania
2024-06-22LibreLabs AlbaniaTirana


Contact

MediumLink
Emaillibrelabs@proton.me