Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tirana [2018/11/15 15:37]
127.0.0.1 [Upcoming Events]
tirana [2019/10/05 20:40] (current)
silva
Line 12: Line 12:
 CryptoParty është një lëvizje e decentralizuar me aktivitete që zhvillohen vazhdimisht në të gjithë botën. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është ndarja e njohurive në më shumë individë se si të mbrohemi në botën digjitale. Kjo përpjekje në mbarë botën paraqet bazën e kriptografisë si në teori ashtu edhe në praktikë, si komunikimi i enkriptuar, parandalimi i spiunazhit gjatë lundrimit në internet, anonimiteti në rrjetin Tor, kriptografia me çelësin publik, enkriptimi i memorjes, VPN etj. Projekti përbëhet nga një sërë seminaresh të lira dhe të hapura për të gjithë. ​ CryptoParty është një lëvizje e decentralizuar me aktivitete që zhvillohen vazhdimisht në të gjithë botën. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është ndarja e njohurive në më shumë individë se si të mbrohemi në botën digjitale. Kjo përpjekje në mbarë botën paraqet bazën e kriptografisë si në teori ashtu edhe në praktikë, si komunikimi i enkriptuar, parandalimi i spiunazhit gjatë lundrimit në internet, anonimiteti në rrjetin Tor, kriptografia me çelësin publik, enkriptimi i memorjes, VPN etj. Projekti përbëhet nga një sërë seminaresh të lira dhe të hapura për të gjithë. ​
  
-Për t'u bashkuar me këtë përpjekje globale dhe për t'u informuar rreth rreziqeve të botës dixhitale, rëndësinë e privatësisë në internet dhe shkëmbimin e njohurive praktike për të mbrojtur privatësinë tonë [[https: //​openlabs.cc | Open Labs]] ​në bashkëpunim me [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Organizata_Politike_(Albania) | Organizatën Politike]] organizojnë ​CryptoParty Tirana ​2018.+Për t'u bashkuar me këtë përpjekje globale dhe për t'u informuar rreth rreziqeve të botës dixhitale, rëndësinë e privatësisë në internet dhe shkëmbimin e njohurive praktike për të mbrojtur privatësinë tonë [[https: //​openlabs.cc | Open Labs]] ​organizonë ​CryptoParty Tirana ​2019.
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Line 18: Line 18:
 CryptoParty is a decentralized movement with constantly happening activities in the entire world. The goal of this movement is sharing as much knowledge to as many individuals as possible on how to protect ourselves in the digital world. This worldwide effort introduces the basis of cryptography both in theory and practice, such as encrypted communication,​ prevention of espionage when navigating on the internet, anonymity on Tor network, cryptography with the public key, storage encryption, Virtual Private Networks (VPN) etc. The project consists of a series of workshops free and open to everyone. CryptoParty is a decentralized movement with constantly happening activities in the entire world. The goal of this movement is sharing as much knowledge to as many individuals as possible on how to protect ourselves in the digital world. This worldwide effort introduces the basis of cryptography both in theory and practice, such as encrypted communication,​ prevention of espionage when navigating on the internet, anonymity on Tor network, cryptography with the public key, storage encryption, Virtual Private Networks (VPN) etc. The project consists of a series of workshops free and open to everyone.
  
-To join this worldwide effort and to inform about the dangers of the digital world, the importance of online privacy and exchange of practical knowledge to protect our privacy, [[https://​openlabs.cc|Open Labs]] ​in collaboration with [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Organizata_Politike_(Albania) | Organizata Politike]] are organizing CryptoParty Tirana ​2018.+To join this worldwide effort and to inform about the dangers of the digital world, the importance of online privacy and exchange of practical knowledge to protect our privacy, [[https://​openlabs.cc|Open Labs]] ​is organizing CryptoParty Tirana ​2019.
  
 ==== Regjistrime ====  ==== Regjistrime ==== 
-https://​events.openlabs.cc/​e/​7/​cryptoparty-tirana-2018+https://​events.openlabs.cc/​e/​11/​cryptoparty-tirana-2019
  
  
Line 33: Line 33:
  
 ^Day^Organizers^Address^Additional Information| ^Day^Organizers^Address^Additional Information|
-|2018-11-17|[[https://​wiki.openlabs.cc/​faqja/​Cryptoparty_Tirana_2018|Open Labs]]|Logu, Rruga "​Rruga ​Abdulla Keta" Tirane, Albania|+|2019-11-09|[[https://​wiki.openlabs.cc/​faqja/​CryptoParty_Tirana_2019|Open Labs]]|OFICINA, Rruga "​Rruga ​Asim Vokshi" Tirane, Albania|
  
 \\ \\